Archive for February, 2010

Terugdringen auto-overlast in Maasland

Wednesday, February 24th, 2010

Toelichting 

Door de verlengde A4 is de autodrukte in en rond Maasland enorm toegenomen. Zodra de A4 door Midden Delfland is voltooid, zullen de problemen en verkeersdrukte op de N468 weer zijn afgenomen (terug naar niveau uit het jaar 2000) en kan de gemeente de weg in beheer nemen indien zij tijdig start met voorbereidende maatregelen. Maar dit duurt nog enkele jaren en zolang kunnen en willen de bewoners van Maasland niet wachten, zo bleek tijdens een PvdA-werkbezoek op donderdag 18 februari op uitnodiging van de bewonersgroep die zich rond dit onderwerp in Maasland heeft georganiseerd en de gemeente adviseert over mogelijke oplossingen. De bewonersgroep en de gemeente hebben de laatste tijd  diverse maatregelen uitgewerkt en doorgevoerd om de leefkwaliteit in het dorp langs de N468 te verbeteren. Maar de grenzen van hun mogelijkheden zijn bereikt en verdere verbeteringen zijn alleen mogelijk in samenwerking met de provincie Zuid-Holand, de verantwoordelijke wegbeheerder. Voor de provincie is de route geen ‘sluiproute’ maar onderdeel van het provinciale wegennet zodat het geen optie is om tijdens de ochtend- en avondspits, wanneer de problemen zich in Maasland voordoen, doorgaand verkeer te hinderen met bijvoorbeeld spits-pollers, zoals in Midden Delfland parallel aan de A13 wel is gedaan. Toch is het volgens de bewonersgroep mogelijk om binnen dit provinciale uitgangspunt de leefkwaliteit te verbeteren met alternatieve en soms vernieuwende oplossingen. Nu de N468 bovendien op de rol staat voor groot onderhoud en de provincie voorbereidingen treft voor de aanleg van een parallel lopend fietspad om de verkeersveiliheid te vergroten, ligt het voor de hand deze alternatieve kwaliteitsverbeterende maatregelen nader te onderzoeken zodat eventuele uitvoering daarvan kostenefficiënt kan worden gecombineerd met het onderhouds- en fietspadprogramma. 

Na van de door bewoners aangedragen alternatieven kennis te hebben genomen, stellen ondergetekenden aan Gedeputeerde Staten de volgende vragen, die erop zijn gericht haalbare maatregelen te vinden die nog dit jaar in uitvoering zouden kunnen komen om de verkeerintensiteit van de weg te verlagen en de snelheid van het doorgaand verkeer iets terug te dringen, zodat de leefkwaliteit in Maasland tijdens ochtend- en advondspits merkbaar verbetert.  

 1. Is het college van GS bereid om met extra bebording bij de aan- en afvoerroutes van A4 en A20 richting Maasland, alternatieve routes bij automobilisten onder de aandacht te brengen zodat een deel van de verkeersstroom zich meer verspreid over andere wegen? Zo ja, heeft GS dan wellicht al een concrete uitwerking voor ogen? Zo nee, waarom niet?

  Ervaringen op snelwegen tonen aan dat trajectbegeleiding kan bijdragen aan de aan- en afvoer op snelwegen. Een goed voorbeeld daarvan is de trajectbegeleiding en –controle op de A13. Mede op basis van een idee van de heer Peter Verschoor, inwoner van Midden-Delfland, stellen wij GS de volgende vraag.

 2. Is het college van GS bereid de mogelijkheid te onderzoeken van traject-snelheidscontrole tijdens ochtend- en avondspits inclusief handhavingsmaatregelen op de N468, waarbij als doorrijtijd wordt uitgegaan van ongeveer 30 minuten (van A4 tot A20 en v.v.) zodat automobilisten 5 tot 7 minuten extra reistijd nodig hebben dan nu en waardoor de route nog steeds dienst kan blijven doen als verbindingsroute in het provinciale wegennet maar ten opzichte van het gebruik van de omliggende rijkswegen geen tijdvoordeel meer oplevert? Zo ja, wanneer kan het overleg hierover met bewoners en gemeente starten? Zo nee, waarom niet?

  Het is tijdens met name de ochtendspits gevaarlijk voor schoolgaande kinderen en hun begeleiders om het traject over te steken. Automobilisten staan bumper aan bumper in Maasland en negeren in grote getalen de verkeersregels bij voetgangersoversteekplaatsen. De bewoners zouden graag bij een of meerdere van deze oversteekplaatsen verkeerlichtinstallaties plaatsen zodat de nu ononderbroken stroom van auto’s zo af en toe geforceerd wordt doorbroken om jonge voetgangers in staat te stellen veilig de overkant te bereiken.
   

 3. Wil GS in overleg met gemeente en bewoners serieus verkennen op welke manier een verkeerslichtinstallatie of alternatief systeem autombolisten kan dwingen of effectief kan verleiden om op gezette tijden in de ochtendspits ruimte te bieden aan overstekende schoolgaande jeugd bij een of meerdere voetgangsoversteekplaatsen nabij scholen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kan dit onderwerp besproken worden met bewoners en gemeente?

  Het werk van de bewonersgroep wordt op dit moment door de gemeente Midden Delfland ondersteund. Op deze manier worden burgers in staat gesteld actief mee te denken en alternatieve maatregelen te ontwikkelen, werk dat normaal gesproken door het ambtelijk apparaat wordt gedaan. Door de bewonersgroep op een nieuwe manier in te zetten, blijkt de betrokkenheid bij en het draagvlak voor het vinden van oplossingen te zijn toegenomen, zo kan uit informatie van de gemeente Midden Delfland in 2009 worden opgemaakt. De bewoners geven ook aan dat zij graag op deze manier de komende maanden / jaren bij de aanpak van de overlast van de N468 betrokken blijven. Maar nu de gemeentelijke bevoegdheden lijken uitgeput omdat het nu aan de provincie is om als wegbeheerder eventueel aanvullende maatregelen te treffen, doet zich de vraag voor of het dagelijks bestuur van de provincie – net zoals de gemeente heeft gedaan – de bewonersgroep wil blijven ondersteunen bij het verder in kaart brengen en zo nodig uitvoeren van alternatieve maatregelen die in de eerste drie vragen zijn verwoord. De concrete vraag in dit verband aan GS is derhalve:

 

 1. Ziet u mogelijkheden om het bijzondere ‘participatieproces’ van de bewonersgroep (naast de gemeente Midden Delfland) financieel of organisatorisch te ondersteunen, hen bij de gevraagde verkenning en onderzoeken te betrekken en de komende maanden intensief met deze groep (en de gemeente) samen te werken om nog dit jaar alles uit de kast te halen wat erin zit om de leefkwaliteit rondom de N468 in Maasland te verbeteren? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

 2. Kunt u zo exact mogelijk aangeven
  a) wanneer het groot onderhoud aan de N468 volgens planning zal plaatsvinden,
  b) welk type onderhoudsmaatregelen zijn voorzien,
  c) wanneer de planvorming voor de aanleg van het fietspad wordt afgerond,
  en tenslotte
  e) op welke manier en/of in welke periode eventuele maatregelen volgend uit nader overleg met bewoners en gemeente geïntegreerd kunnen worden in het onderhouds- en fietsplan?

 

 

Ondertekening en naam: 

Erik Pool (PvdA)Resul Özdemir (PvdA)Jan Evert Keman (PvdA)

Dienstenuitval in het RGL

Wednesday, February 24th, 2010

Toelichting

De NS heeft vanaf december de treinverbinding Alphen-Gouda (RGL) overgenomen. De geluidsarme en instap vriendelijke lightrail heeft plaats moeten maken voor sprinters. De NS beloofde aan de Provincie een kwartiersdienst tijdens een groot deel van de dag en meer rechtstreekse treinen naar Leiden. Van die kwartiersdienst is niets terecht gekomen: het is een halfuursdienst gebleven, ook in de spits, waarbij de tijden in de loop van de dag ook nog eens verspringen. Hierdoor zijn er doordeweeks momenten waarop er 3 kwartier geen verbinding is op de lijn van Gouda naar Alphen, via Waddinxveen.  

van 9.18 tot 10.02 uur

van 14.32 tot 15.18 uur

van 18.18 tot 19.02 uur (n.b. de tijd waarop forensen graag vroeg thuis willen zijn i.v.m. gezinsleven e.d.). 

In december heeft de NS kaartjes met de nieuwe dienstregeling uitgedeeld, met daarop wel de kwartiersdiensten, Hierdoor zijn reizigers en NS-personeel soms in de war. Al met al is het door de week een stuk slechter geworden; juist nu de lightrail het goed ging doen. Veel gemopper dus! De halfuursdienst door de week na 20.00 uur en op zondag is wel een verbetering. Ook de afspraak tussen Provincie en de NS dat er in de spits 8 doorgaande treinen en 8 in de avondspits zouden rijden is niet nagekomen. Dat zijn er volgens de dienstregeling 7 geworden. 

Vervangend busvervoer bij storingen is ook een probleem voor de reizigers. Inde 4de week dinsdagmiddag 2 februari was er een urenlange storing op het traject. Reizigers werden niet goed op de hoogte gehouden en er was geen (of pas laat) vervangend vervoer. Zo werd mij meegedeeld door iemand die hier de dupe van was. 

In AD-Gouda van 08.02.2010 stonden deze klachten ook vermeld.   Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen: 

 1. Klopt het dat is de concessie van de NS een kwartierdienst is afgesproken?
 2. Klopt het dat is de concessie  van de NS adequaat vervangende vervoer is afgesproken?
 3. Zijn GS bekend met de “problemen” zoals in de toelichting beschreven?
 4. Op welke manier zorgen GS ervoor dat de NS zich aan de dienstverlening conform de concessie houdt?

  Ondertekening en naam: Resul Özdemir (PvdA)

Erik Pool          (PvdA)

Martin Loose    (PvdA)

Afspraken over OV-chipkaart niet voldoende

Tuesday, February 16th, 2010

De PvdA Zuid-Holland is geschokt door de mededeling op het radio 1 journaal dat het aantal OV ritten in Zuid-Holland, weliswaar tijdelijk, met 7,5% daalt zodra de ov-chipkaart het enige betaalmiddel is. Dat komt enerzijds door koudwatervrees, anderzijds door prijsstijging. Hoewel afgesproken is dat tarieven gemiddeld niet stijgen, blijken sommige ritten zo veel duurder te zijn, dat OV gebruikers deze gaan mijden. De afspraak met de Tweede Kamer dat de ritprijzen gemiddeld niet mogen stijgen, is dus niet voldoende. Statenlid Özdemir: ‘Gaat het om 5 à 10 procent ter linker en rechterzijde van het gemiddelde? Of hebben we hier te maken met een prijsstijging (en dus ook daling) van wel 30%. Dat kan en mag absoluut niet uitleg zijn van deze afspraak’. De PvdA Zuid-Holland wil dan dus ook weten wat de bandbreedte van dit gemiddelde is en gaat dit samen met Lia Roefs, PvdA Tweede Kamerlid, uitzoeken. De PvdA Zuid-Holland wil overigens ook niet dat de inkomsten die vervoersorganisaties mislopen doordat minder reizigers van het OV gebruik maken, op de reiziger worden verhaald.