Archive for July, 2008

RijnGouweLijn en busstation Gouda

Wednesday, July 2nd, 2008

Ik heb met mijn collega Martin Loose schriftelijke vragen gesteld over de RijnGouweLijn en Busstation Gouda, 22 mei 2008

Volgens krantenberichten (onder andere AD Groene Hart en dergelijke Gouda30 april 2008) heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Goudarecentelijk besloten, de plannen in te trekken om het busstation bij het stationGouda naar de noordzijde (Bloemendaalzijde) te verplaatsen. De plannen zoudente duur zijn. Als nadeel van de noordzijde wordt ook genoemd, dat sommigebussen daardoor een iets langere route (300 m) zouden krijgen en dat er meerbussen door de spoortunnel zouden moeten. Dat lijken echter ondergeschikteargumenten, die vooral worden opgevoerd om niet alleen het financiële argumentte hanteren.De gewijzigde plannen betekenen volgens onder andere het Reizigers OverlegMidden-Holland een gemiste kans nike air max 1995, die – los van lokale implicaties – de vervoerswaardevan de RijnGouweLijn negatief beïnvloedt. Immers de overstap tussenRGL en busstation wordt een minder natuurlijke.Recentelijk heeft de wethouder in een raadsvergadering gezegd, dat de gewijzigdeplannen al met GS zijn afgestemd. De verantwoordelijke gedeputeerde zouzelfs hebben toegezegd dat de financiële bijdrage, die Gouda van de provincievoor de verplaatsing van het busstation zou krijgen, voor de gemeente behoudenblijft.

1. Is een verplaatsing van het busstation naar de noordzijde inderdaad de meesttoekomstvaste oplossing met de beste vervoerswaarde voor de RijnGouweLijn,en daarmee geheel in lijn met het motto uit het Coalitieakkoord DuurzaamDenken?

2. Klopt het dat de financiën doorslaggevend zijn om de verplaatsing naar denoordzijde niet te laten doorgaan? Zo ja, wordt daarmee dan het tweede deel vanhet Coalitieakkoord (Dynamisch Doen) niet losgekoppeld van het eerste?

3. Had de provincie niet meer kunnen doen om (in de met Gouda geslotenBestuursovereenkomst 3 en in de verdere contacten in het vervolgtraject) tebevorderen dat voor de meest toekomstvaste oplossing zou worden gekozen?

4. Klopt het dat met Gouda is afgesproken dat de financiële bijdrage voor deverplaatsing van het busstation door Gouda voor andere delen van het projectmag worden ingezet?

5. Bent u bereid, te onderzoeken op welke wijze alsnog kan worden bevorderd datvoor de meest integrale, duurzame en voor de RijnGouweLijn optimale oplossingkan worden gekozen?