RijnGouweLijn en busstation Gouda

Ik heb met mijn collega Martin Loose schriftelijke vragen gesteld over de RijnGouweLijn en Busstation Gouda, 22 mei 2008

Volgens krantenberichten (onder andere AD Groene Hart en dergelijke Gouda30 april 2008) heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Goudarecentelijk besloten, de plannen in te trekken om het busstation bij het stationGouda naar de noordzijde (Bloemendaalzijde) te verplaatsen. De plannen zoudente duur zijn. Als nadeel van de noordzijde wordt ook genoemd, dat sommigebussen daardoor een iets langere route (300 m) zouden krijgen en dat er meerbussen door de spoortunnel zouden moeten. Dat lijken echter ondergeschikteargumenten, die vooral worden opgevoerd om niet alleen het financiële argumentte hanteren.De gewijzigde plannen betekenen volgens onder andere het Reizigers OverlegMidden-Holland een gemiste kans nike air max 1995, die – los van lokale implicaties – de vervoerswaardevan de RijnGouweLijn negatief beïnvloedt. Immers de overstap tussenRGL en busstation wordt een minder natuurlijke.Recentelijk heeft de wethouder in een raadsvergadering gezegd, dat de gewijzigdeplannen al met GS zijn afgestemd. De verantwoordelijke gedeputeerde zouzelfs hebben toegezegd dat de financiële bijdrage, die Gouda van de provincievoor de verplaatsing van het busstation zou krijgen, voor de gemeente behoudenblijft.

1. Is een verplaatsing van het busstation naar de noordzijde inderdaad de meesttoekomstvaste oplossing met de beste vervoerswaarde voor de RijnGouweLijn,en daarmee geheel in lijn met het motto uit het Coalitieakkoord DuurzaamDenken?

2. Klopt het dat de financiën doorslaggevend zijn om de verplaatsing naar denoordzijde niet te laten doorgaan? Zo ja, wordt daarmee dan het tweede deel vanhet Coalitieakkoord (Dynamisch Doen) niet losgekoppeld van het eerste?

3. Had de provincie niet meer kunnen doen om (in de met Gouda geslotenBestuursovereenkomst 3 en in de verdere contacten in het vervolgtraject) tebevorderen dat voor de meest toekomstvaste oplossing zou worden gekozen?

4. Klopt het dat met Gouda is afgesproken dat de financiële bijdrage voor deverplaatsing van het busstation door Gouda voor andere delen van het projectmag worden ingezet?

5. Bent u bereid, te onderzoeken op welke wijze alsnog kan worden bevorderd datvoor de meest integrale, duurzame en voor de RijnGouweLijn optimale oplossingkan worden gekozen?

 

One Response to “RijnGouweLijn en busstation Gouda”

 1. Resul Özdemir Says:

  RijnGouweLijn en busstation Gouda
  Aan de leden van Provinciale Staten
  Toelichting vragenstellers
  Volgens krantenberichten (onder andere AD Groene Hart en dergelijke Gouda
  30 april 2008) heeft het college van Burgemeester en Wethouders van Gouda
  recentelijk besloten, de plannen in te trekken om het busstation bij het station
  Gouda naar de noordzijde (Bloemendaalzijde) te verplaatsen. De plannen zouden
  te duur zijn. Als nadeel van de noordzijde wordt ook genoemd, dat sommige
  bussen daardoor een iets langere route (300 m) zouden krijgen en dat er meer
  bussen door de spoortunnel zouden moeten. Dat lijken echter ondergeschikte
  argumenten, die vooral worden opgevoerd om niet alleen het financiële argument
  te hanteren.
  De gewijzigde plannen betekenen volgens onder andere het Reizigers Overleg
  Midden-Holland een gemiste kans, die – los van lokale implicaties – de vervoerswaarde
  van de RijnGouweLijn negatief beïnvloedt. Immers de overstap tussen
  RGL en busstation wordt een minder natuurlijke.
  Recentelijk heeft de wethouder in een raadsvergadering gezegd, dat de gewijzigde
  plannen al met GS zijn afgestemd. De verantwoordelijke gedeputeerde zou
  zelfs hebben toegezegd dat de financiële bijdrage, die Gouda van de provincie
  voor de verplaatsing van het busstation zou krijgen, voor de gemeente behouden
  blijft.
  1. Is een verplaatsing van het busstation naar de noordzijde inderdaad de meest
  toekomstvaste oplossing met de beste vervoerswaarde voor de RijnGouweLijn,
  en daarmee geheel in lijn met het motto uit het Coalitieakkoord Duurzaam
  Denken?
  Antwoord
  De verplaatsing van het busstation in Gouda naar de Noordzijde van het station
  zal, afhankelijk van de ruimtelijke inpassingmogelijkheden, voor de overstap van
  de bus naar de RijnGouweLijn een verbetering betekenen. Echter dit is dit niet het
  enige element waarop de ligging van een busstation beoordeeld kan worden. Het
  station Gouda vormt een intermodale openbaar vervoerknoop waar op- en
  overgestapt kan worden op zowel bus, tram als trein. De meeste reizigers die bij
  het station Gouda aankomen stappen over van of naar de trein. Thans komt circa
  Pagina 2/3
  2/3 deel van de busreizigers uit het “zuiden”, en circa 1/3 deel uit het “noorden”.
  Na de realisatie van de RijnGouweLijn zullen de busverbindingen vanaf het
  station nog hoofdzakelijk in zuidelijke richting plaatsvinden. Een zuidelijke ligging
  van het busstation heeft het voordeel dat dan de meeste busreizigers door de
  kortere en snellere route eerder op het busstation arriveren en daardoor sneller
  op het perron kunnen staan om op de trein over te stappen. Voor de overstap
  naar de RijnGouweLijn zal verder gelopen moeten worden. Of dat een groot
  nadeel is gezien de slechte doorstroming in de te passeren tunnel in de
  Spoorstraat is nog maar de vraag. Gelet op het reizigersbelang, kan de keuze
  voor een zuidelijke ligging van het busstation duurzaam verantwoord zijn. Wel is
  het zaak de inrichting van het stationsplein te moderniseren.
  2. Klopt het dat de financiën doorslaggevend zijn om de verplaatsing naar de
  noordzijde niet te laten doorgaan? Zo ja, wordt daarmee dan het tweede deel van
  het Coalitieakkoord (Dynamisch Doen) niet losgekoppeld van het eerste?
  Antwoord
  Burgemeester en Wethouders van Gouda hebben hiertoe besloten, omdat de
  plannen voor de spoorzone financieel niet haalbaar blijken. Het niet verplaatsen
  van het busstation, maar het herinrichten van het bestaande, maakt een besparing
  voor Gouda mogelijk. Hiermee wordt wel de aanleg van de RijnGouweLijn op
  de Burgemeester Jamessingel veiliggesteld.
  3. Had de provincie niet meer kunnen doen om (in de met Gouda gesloten
  Bestuursovereenkomst 3 en in de verdere contacten in het vervolgtraject) te
  bevorderen dat voor de meest toekomstvaste oplossing zou worden gekozen?
  Antwoord
  In de bedoelde bestuursovereenkomst zijn geen afspraken vastgelegd over de
  ligging van het busstation. Er zou wel gezocht moeten worden naar alternatieven
  met de kortste overstaptijd mits dat ruimtelijk kan worden ingepast. Naar onze
  mening kan dat ook met de ligging van het busstation op de huidige plaats.
  4. Klopt het dat met Gouda is afgesproken dat de financiële bijdrage voor de
  verplaatsing van het busstation door Gouda voor andere delen van het project
  mag worden ingezet?
  Antwoord
  In het Regiofonds Stadsregio Rotterdam, waaraan de provincie een bijdrage heeft
  geleverd, is een bedrag van € 4.537.802 voor de Spoorzone Gouda gereserveerd.
  Het bedrag wordt volledig besteed aan werkzaamheden rond de Spoorzone,
  zoals verleggen Burgemeester Jamessingel, eventuele doortrekking RGL en
  renovatie busstation. In principe kan het vernieuwen van het bestaande busstation
  hier voor gebruikt worden. Het hoeft niet opnieuw te worden geoormerkt.
  5. Bent u bereid, te onderzoeken op welke wijze alsnog kan worden bevorderd dat
  voor de meest integrale, duurzame en voor de RijnGouweLijn optimale oplossing
  kan worden gekozen?
  Pagina 3/3
  Antwoord
  Gelet op de antwoorden op de bovengenoemde vragen zijn wij van mening dat
  met de vernieuwing van het busstaion op de huidige plaats een voldoende duurzame
  oplossing wordt gevonden.
  Den Haag, 1 juli 2008
  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
  secretaris, voorzitter,
  M.H.J. van Wieringen-Wagenaar J. Franssen

Leave a Reply