Archive for June, 2008

Duurzaamheid stroomt

Wednesday, June 25th, 2008

Ik heb vandaag de schriftelijke vragen gesteld. Alle partijen hebben mee getekend, behalve de VVD na.

Toelichting

De ambitieuze titel van het coalitieakkoord ‘Duurzaam denken, dynamisch handelen’ heeft er onder andere aan bijgedragen dat het begrip duurzaamheid langzaamaan meer terrein wint binnen de provinciale organisatie. De motie ‘zet duurzaamheid op de kaart’ van de PvdA leidde tot een inspirerende aftrap van dit thema op Duurzame Dinsdag 2007. Op 2 september 2008 viert Duurzame Dinsdag 2008 zijn tiende jubileum. De provincie Zuid-Holland is partner van dit project. Ondergetekenden stellen aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen: 

 1. Zijn GS met ons van mening dat Duurzame Dinsdag 2008 wederom dient te worden aangegrepen om aandacht te vestigen op het begrip duurzaamheid binnen de organisatie?

Het thema van Duurzame Dinsdag 2008 is ‘Duurzaamheid stroomt’. Het gebruik van OV en de fiets levert een grote bijdrage aan de ‘doorstroming’ van verkeer en de verbetering van de luchtkwaliteit mens air max 1 sale. Bovendien is met het Rijk, de provincies en gemeenten overeen gekomen dat alle overheden maximaal inzetten op maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren.  

 1. Zijn GS het met ons eens dat het thema ‘Duurzaamheid stroomt’ gebruikt zou kunnen worden om het gebruik van OV en de fiets te stimuleren?
 2. Zo ja, zijn GS bereid Duurzame Dinsdag 2008 aan te grijpen om te onderzoeken of het mogelijk is het Provinciehuis fietsvriendelijker in te richten dan nu het geval is? 
 3. En zijn GS ook bereid om op Duurzame Dinsdag 2008 te stimuleren dat zoveel mogelijk mensen op de fiets naar het Provinciehuis komen?
 4. En zo ja, zien GS mogelijkheden in het plan om het plein van het Provinciehuis voor een dag om te toveren tot een Sociale Fietsen Werkplaats waar het personeel gratis zijn fiets kan laten maken?

Dienstenuitval in het OV

Wednesday, June 11th, 2008

Toelichting

Al meer dan tien dagen wordt door het personeel van de regionale openbaarvervoersbedrijven gestaakt. Dit leidt tot ergernis voor veel reizigers, te laat komen op het werk en problemen bij instellingen en scholen. Door de uitspraak op het kortgeding, dat de drie noordelijke provincies en Rover hebben aangespannen, is deze onevenredigheid in de maatschappelijke effecten van de staking, ook erkend. Zij hebben het initiatief genomen om voor vier weken een afkoelingsperiode in te stellen zodat men kan gaan onderhandelen en tot een overeenkomst kan komen.  De PvdA fractie heeft begrip voor het personeel van de regionale vervoersbedrijven, maar wil daarnaast ook voor de reiziger opkomen, die hiervan de dupe wordt. De PvdA fractie is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het vervoer van de reizigers in eerste instantie ligt bij de leiding van de openbaarvervoerbedrijven en niet bij het personeel. Uit het onderzoek van de heer Klaas de Vries blijkt overigens ook dat de overheden te weinig geld over hebben voor het openbaar vervoer. De PvdA fractie vindt dat een slechte zaak. Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen: 

 1. Zijn GS met ons van mening dat de reizigers de dupe zijn van de ontstane situatie?
 2. Zo ja, bent u het eens met de stelling dat vervoerders de plicht hebben om reizigers naar hun bestemming te brengen?
 3. De vervoerders krijgen geld van de Provincie voor de te leveren diensten. Op dit moment worden deze diensten niet geleverd. Wat denken GS hieraan te doen?
 4. Zijn GS het met ons eens, dat een afkoelingsperiode van vier weken een oplossing zou kunnen zijn voor de ontstane situatie?
 5. Zo ja, zijn GS bereid zich ook aan te sluiten bij het initiatief, dat genomen is door de drie noordelijke provincies en Rover?
 6. Zien GS mogelijkheden om meer geld te investeren in het OV en zo ja, op wat voor manier.

In het kader van de nieuwe aanbesteding die het College volgende jaar zal uitschrijven wil de PvdA fractie serieus laten onderzoeken of, en zo ja hoe, in de toekomst de zekerheid van de dienstverlening aan de reizigers in het openbaarvervoer kan worden vergroot. Daarom stellen we aanvullend de volgende vraag aan GS: 

 1. Zien GS mogelijkheden, om in het programma van eisen voorwaarden op te nemen die niet raken aan fundamentele rechten van werknemers, maar wel een bescherming bieden aan reizigers in geval werknemers en werkgevers een arbeidsconflict hebben?

Resul Özdemir