Archive for September, 2009

Reizigers is de dupe van het niet op tijd rijden

Monday, September 14th, 2009

    Wie betaald de rekening? 

In het kader van het ketenvervoer is het van belang dat verschillende vervoersmogelijkheden goed op elkaar aansluiten. Verschillende vervoersmaatschappijen stemmen daartoe hun dienstregelingen op elkaar af.  Bij vertragingen bij de ene vervoersmodaliteit kan het zijn dat daardoor de regulier aansluiting met de vervolgaansluiting wordt gemist. Als deze aansluiting de laatste mogeljkheid is om de gewenste eindbestemming te bereiken moet de reiziger vaak extra kosten maken en soms veel moeite doen om toch op de gewenste bestemming te komen girls air jordan 6. Voor kosten die voortvloeien uit het niet volgens afspraak leveren van diensten is bij de meeste vervoersmaatschappijen een declaratie regeling van kracht. Problemen ontstaan als de vertraging van de ene maatschappij tot gevolg heeft dat de reiziger geen gebruik meer kan maken van de aangeboden diensten van de maatschappij die de aansluitende dienst levert.  

1                   Is het GS het met ons eens dat de reiziger door vertraging bij de “aanleverende” vervoerslijn behoorlijk in de problemen kan komen bij het overstappen naar de vervolgaansluiting?  

2                   Kan GS aangeven wat de officiële gedragscode hiervoor is bij de verschillende vervoersmaatschappijen?  

3                   Bestaat er een regeling waarbij beschreven is of en zo ja hoe de reiziger eventuele extra schade ten gevolge van deze vertraging kan verhalen? Geldt deze regeling algemeen of is zij afhankelijk van de verschillende regelingen van de individuele maatschappijen?  

4                   Indien zij algemeen geldt: hoe luidt deze regeling? Indien zij afhankelijk is van de verschilllende regelingen van de individuele maatschappijen zijn er dan wel uniforme basis voorwaarden? Zo ja, hoe luiden die? Zo nee, waarom niet? 

5                   Als de  aanvoerende lijn aan zijn verplichting heeft voldaan door -weliswaar met vertraging- de reiziger op de plaats van bestemming af te leveren en de vervolglijn gewoon op schema heeft gereden kan de claim van de reiziger door beide maatschappijen op terechte gronden worden afgewezen. Welke mogelijkheid heeft de reiziger dan om zijn schade te verhalen?     

6                   Wat doet GS eraan om te voorkomen dat de reizigers in dat geval bij beide vervoersmaatschappijen nul op het request krijgt bij het indienen van een schadeclaim? 

7                   Is het GS bekend waar deze gevallen zijn voorgekomen? Zo ja wat doet GS om deze situaties terug te dringen/Zo nee welke maatregelen gaat GS nemen om deze situaties te voorkomen?   Hoogachtend,

José Chung Fractie GroenLinks  R. Özdemir Fractie PvdA