Archive for November, 2009

Ook jonge MBO-ers moeten OV-kaart krijgen

Monday, November 23rd, 2009

Deze oproep heb ik samen met collega Statenleden uit alle provincies naar onze Tweede Kamer gestuurd. Wij vinden dat ook MBO-studenten die jonger zijn dan 18 jaar hebben recht op een OV-kaart. Op dit moment hebben MBO-scholieren die 16 of 17 jaar oud zijn geen recht op een OV-jaarkaart noch op een OV-trajectkaart, terwijl oudere MBO-studenten hier wel voor in aanmerking komen. Ze maken hierdoor vaak hoge reiskosten, wat voor sommige jongeren reden is voor schooluitval. Wij pleiten er dan ook voor dat alle MBO-scholieren, ongeacht hun leeftijd, een vergoeding voor deze reiskosten krijgen.

Vorig jaar nam ook de Tweede Kamer een motie aan die ervoor pleit dat Rijk en provincies samen zoeken naar een tegemoetkoming in de reiskosten van MBO’ers onder de 18. Er leek een oplossing per 2009 te komen. Het kabinet heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota echter aangegeven het gereserveerde geld anders te willen besteden all air max. Hiermee is de vergoeding voor jonge MBO-studenten van de baan. De PvdA-statenleden roepen de Tweede Kamerfractie op dit niet te accepteren, en alsnog met een oplossing te komen.

Daarom zal ik het onderwerp ook in Noord-Holland opnieuw op de agenda zetten. Provinciale Staten namen op vorig jaar unaniem een motie van de PvdA aan die vraagt om een onderzoek naar deze problematiek en mogelijke oplossingen. Gedeputeerde Staten hebben dit onderzoek nooit uitgevoerd, omdat het Rijk met een oplossing leek te komen. Nu deze oplossing voorlopig van de baan is, willen wij dat het door Provinciale Staten gevraagde onderzoek alsnog wordt uitgevoerd. Ik zal dit in de eerstvolgende vergadering van de statencommissie Wegen, Verkeer en Vervoer (WVV) aan de orde stellen.

Zie hieronder de brief die naar de Tweede Kamer fractie van de PvdA verstuurd is:

Betreft: reiskostenvergoeding voor minderjarige Mbo-studenten

Beste leden van de Tweede Kamerfractie van de PvdA,

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer besloten om minderjarige  Mbo-studenten een vergoeding te geven voor hun reiskosten in het stads- en streekvervoer. Leeftijdsgenoten op het HBO en WO hebben op dit moment recht op een Ov-studentenkaart.

Vanaf 2009 zou er een bedrag van €15 miljoen beschikbaar worden gesteld en vanaf 2010 structureel een bedrag van €30 miljoen. Hiermee konden de minderjarige Mbo-studenten een tegemoetkoming krijgen in hun reiskosten. Reisproblemen bij deze jongeren kan onder andere leiden tot schooluitval of het beperken van hun studiekeuze. Vooral voor gezinnen met een laag inkomen is dit een groot probleem. Studenten van dezelfde leeftijd op het HBO of WO kunnen met hun OV- studentenkaart vrij gebruik maken van de bus, trein, tram en metro new balance 754 outlet.

Het kabinet heeft bij de behandeling van de voorjaarsnota aangegeven het gereserveerde geld anders te willen besteden. Hierdoor komt het hele idee om Mbo-studenten van 16 en 17 jaar een reiskostenvergoeding te verstrekken te vervallen.

Bij verschillende provincies worden voor deze doelgroep verschillende acties toegepast, maar lang niet bij alle provincies. Bovendien kunnen provincies hier ook niet structureel aan bijdragen. Dit probleem zien alle Statenfracties van de PvdA als een landelijk probleem. Oplossing voor dit probleem moet dan ook vanuit de landelijk politiek komen!

Wellicht kunnen we ook hier het principe “sterkste schouders zwaarste lasten laten gelden”. Zodat in ieder geval minder draagkrachtige scholieren (minima) in aanmerking kunnen komen voor een reiskostenregeling. Uiteraard is het uitgangspunt om deze reiskostenregeling op termijn voor alle minderjarige MBO scholieren te laten gelden.

Wij betreuren de keuze van het kabinet. Daarom willen alle Statenfracties van de PvdA de Tweede Kamerfractie van de PvdA oproepen om dit standpunt op korte termijn op de politieke agenda te zetten.

Met vriendelijke groet,

Namens vrijwel alle Statenfracties van de PvdA,
Yasemin Cegerek      Gelderland

Koen Dijktra               Drenthe

Ehssane Gounou       Brabant

Liesje Klomp              Noord-Holland

Resul Ozdemir           Zuid-Holland

Els Tans                     Limburg

Sjak Rijploeg              Groningen

Annebeth Evers         Zeeland

Henk Korthof              Friesland

Henk Heskamp          Overijssel

Peter Pels                   Flevoland

Utrecht

Mohammed Mohandis (Voorzitter)   Jonge Socialisten PvdA

PvdA: onderzoek kansrijke projecten openbaar vervoer

Wednesday, November 11th, 2009

De Provincie Zuid-Holland gaat in de komende maanden onderzoeken welke openbaar vervoerprojecten na de volgende verkiezingen opgepakt gaan worden. Dat hebben Provinciale Staten op voorstel van de PvdA-fractie besloten. In een zogenaamde “quick scan” zullen projecten worden onderzocht op hun bijdrage aan een beter openbaar vervoer-netwerk, aantallen reizigers, geschatte kosten en uitvoerbaarheid.

 De PvdA constateert dat er veel OV-plannen in ontwikkeling of in uitvoering zijn zoals de Merwede-Lingelijn en de Rijn-Gouwelijn. Maar voor wat daarna komt is nog te weinig nagedacht. Vanwege de lange voorbereidingstijd van tramlijnen en vrije busbanen moet daar nu al mee begonnen worden. Voor de steeds dichterbevolkte Randstad is het van groot belang dat de kwaliteit van het openbaar vervoer snel verbeterd wordt. Woordvoerder Ron Hillebrand: “Wij willen in het eerste kwartaal van 2010 de resultaten van het onderzoek op tafel hebben, zodat er rekening mee gehouden kan worden bij de vaststelling van de verkiezingsprogramma’s voor de volgende periode air jordan 8 retro. Dan heeft de burger iets te kiezen bij de volgende Statenverkiezingen in 2011 en kan er daarna snel met nieuwe lijnen voor  het openbaar vervoer gestart worden.”