PvdA: onderzoek kansrijke projecten openbaar vervoer

De Provincie Zuid-Holland gaat in de komende maanden onderzoeken welke openbaar vervoerprojecten na de volgende verkiezingen opgepakt gaan worden. Dat hebben Provinciale Staten op voorstel van de PvdA-fractie besloten. In een zogenaamde “quick scan” zullen projecten worden onderzocht op hun bijdrage aan een beter openbaar vervoer-netwerk, aantallen reizigers, geschatte kosten en uitvoerbaarheid.

 De PvdA constateert dat er veel OV-plannen in ontwikkeling of in uitvoering zijn zoals de Merwede-Lingelijn en de Rijn-Gouwelijn. Maar voor wat daarna komt is nog te weinig nagedacht. Vanwege de lange voorbereidingstijd van tramlijnen en vrije busbanen moet daar nu al mee begonnen worden. Voor de steeds dichterbevolkte Randstad is het van groot belang dat de kwaliteit van het openbaar vervoer snel verbeterd wordt. Woordvoerder Ron Hillebrand: “Wij willen in het eerste kwartaal van 2010 de resultaten van het onderzoek op tafel hebben, zodat er rekening mee gehouden kan worden bij de vaststelling van de verkiezingsprogramma’s voor de volgende periode air jordan 8 retro. Dan heeft de burger iets te kiezen bij de volgende Statenverkiezingen in 2011 en kan er daarna snel met nieuwe lijnen voor  het openbaar vervoer gestart worden.”

One Response to “PvdA: onderzoek kansrijke projecten openbaar vervoer”

 1. Resul Özdemir Says:

  Zie mijn bijdrage aan de commissie MKE (Mobiliteit, Kennis en Economie ) 21 okt.2009

  Voorzitter,

  De bijdrage van de Pvda-fractie heb ik als titel meegegeven: Het Witte Gat. Ik kom zodadelijk met de uitleg.

  De PvdA fractie constateert dat de inzet van GS vruchten afwerpt. Over de hele linie wordt gewerkt aan het oplossen van mobiliteitsknelpunten. Het MPI geeft daarvan een goed beeld.

  U bent van ons gewend dat wij veel aandacht willen voor het openbaar vervoer. Daar willen we ook in dit debat de nadruk op leggen. We zien de reizigerskilometers groeien in de concessies waar we als provincie verantwoordelijkheid voor dragen. Maar we zien tegelijk dat we die lijn na 2011 niet zomaar kunnen doortrekken. Het meerjarenperspectief op de inzet van wegen en fietspaden begint wel duidelijk te worden. Maar wat doen we vanaf 2012 met het openbaar vervoer in deze provincie?

  Naar het oordeel van de PvdA fractie vallen we in 2011 met het openbaar vervoer in een groot Wit Gat. Maagdelijk blanco. Onze conclusie: we moeten werk maken van een structurele meerjarenaanpak voor het openbaar vervoer. Het Witte Gat dient opgevuld te worden.

  Ik zal dit illustreren met 4 voorbeelden.

  1.
  Als eerste noem ik de bus corridors. Dat programma loopt tot 2012 en dan valt het stil. Wat gaan we daarna doen? En, voor de korte termijn: hoe gaat het college ervoor zorgen dat het huidige programma met maximaal tempo wordt gerealiseerd en de knelpunten in de corridors worden weggewerkt? De corridors moeten een snelle reistijd van de bussen mogelijk maken, met zo min mogelijk barrieres.

  2.
  Het tweede voorbeeld zit in de aanpak van de ketenmobiliteit. Er zijn 230 miljoen euro’s beschikbaar bij het Rijk, waarvan zo’n 100 miljoen voor de Randstad zijn bedoeld. Wij willen graag zien dat het college zich hard maakt voor een versterking van het Park & Ride-programma – om automobiliteit en het OV-netwerk te verbinden. En ook deze aanpak moeten we door het Witte Gat heentrekken en structureel tot voorbij het jaar 2020 in een uitgewerkt programma opnemen.

  3.
  OV over water is het derde voorbeeld. Uit de stukken haal ik het volgende citaat: “Het introduceren van nieuwe vaarroutes en haltes bleek tijdens de aanbesteding financieel niet haalbaar.” Dat wordt zo een gemiste kans. Voor boten zijn gaan buscorridors of viaducten of tunnels nodig. En op het water zijn nog geen files. Dat maakt deze vorm van openbaar vervoer op de tekeltafel aantrekkelijk. Waarom lukt het in de praktijk niet dit waternetwerk op een nog hoger plan te brengen? Welke kosten worden op de weg of elders veroorzaakt door minder reizigers met de boot te vervoeren en hoe worden deze vaak onzichtbare dure neveneffecten creatief gebruikt om OV over water alsnog betaalbaar te maken? Kortom: welke structurele aanpak moeten we ontwikkelen om ook dit onderdeel van het OV-netwerk in de Zuidvleugel de vervoerswaarde te geven die we de komende decennia nodig hebben?

  4.
  Een vierde voorbeeld is van een geheel andere orde: de RGL. De RGL begon met de doelstelling in de jaren 2000 in de uitvoeringsfase te komen. Nu zien we dat het project op z’n vroegst in 2015 in uitvoering komt. We kennen de historie van het project dus het is allemaal goed te verklaren. Maar zo ging het ook bij de doortrekking van de A4. Dus als we dit project de komende maanden niet op stoom houden en zouden besluiten de planning opnieuw mondjesmaat en beetje bij beetje uit te smeren, dan dreigen we een nieuw A4-midden delfland dossier te krijgen. Met een groot verschil: voor de RGL zijn we als provincie zelf de eerst verantwoordelijke. Die verantwoordelijkheid nemen wij bloedserieus. Daarom mag de RGL niet in hetzelfde witte gat vallen. In combinatie met de RijnlandRoute willen we in hoog tempo de RGL oost en west gerealiseerd zien om ook in de as Leiden- Katwijk een schaalsprong in mobiliteit te bereiken.

  Tenslotte: wat doen we na 2012 met de strikte milieueisen die we aan de OV-concessies stellen. We halen voor 80% de doelstellingen, maar met welke ambitie trekken we dit programma door NA 2012? Gaan we dan voor een 100% doelstelling, wat is daar dan voor nodig en wanneer starten hiervoor de voorbereidingen?

  Het zou allemaal zoveel gemakkelijker zijn als we een OV-autoriteit zouden hebben. Dan zou de aansluiting van bijvoorbeeld de RGL op Randstadrail serieus aangepakt worden. Dan zouden ook op andere punten van het netwerk de witte gaten gevuld kunnen worden met nieuwe verbindingen en een effecienter lijnenstelsel met een hogere vervoerswaarde. De PvdA-fractie wil van deze ambitie op korte termijn werk maken en zal de genoemde punten in een voorstel uitwerken

Leave a Reply