Dienstenuitval in het OV

Toelichting

Al meer dan tien dagen wordt door het personeel van de regionale openbaarvervoersbedrijven gestaakt. Dit leidt tot ergernis voor veel reizigers, te laat komen op het werk en problemen bij instellingen en scholen. Door de uitspraak op het kortgeding, dat de drie noordelijke provincies en Rover hebben aangespannen, is deze onevenredigheid in de maatschappelijke effecten van de staking, ook erkend. Zij hebben het initiatief genomen om voor vier weken een afkoelingsperiode in te stellen zodat men kan gaan onderhandelen en tot een overeenkomst kan komen.  De PvdA fractie heeft begrip voor het personeel van de regionale vervoersbedrijven, maar wil daarnaast ook voor de reiziger opkomen, die hiervan de dupe wordt. De PvdA fractie is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het vervoer van de reizigers in eerste instantie ligt bij de leiding van de openbaarvervoerbedrijven en niet bij het personeel. Uit het onderzoek van de heer Klaas de Vries blijkt overigens ook dat de overheden te weinig geld over hebben voor het openbaar vervoer. De PvdA fractie vindt dat een slechte zaak. Ondergetekende stelt aan het College van Gedeputeerde Staten de volgende vragen: 

 1. Zijn GS met ons van mening dat de reizigers de dupe zijn van de ontstane situatie?
 2. Zo ja, bent u het eens met de stelling dat vervoerders de plicht hebben om reizigers naar hun bestemming te brengen?
 3. De vervoerders krijgen geld van de Provincie voor de te leveren diensten. Op dit moment worden deze diensten niet geleverd. Wat denken GS hieraan te doen?
 4. Zijn GS het met ons eens, dat een afkoelingsperiode van vier weken een oplossing zou kunnen zijn voor de ontstane situatie?
 5. Zo ja, zijn GS bereid zich ook aan te sluiten bij het initiatief, dat genomen is door de drie noordelijke provincies en Rover?
 6. Zien GS mogelijkheden om meer geld te investeren in het OV en zo ja, op wat voor manier.

In het kader van de nieuwe aanbesteding die het College volgende jaar zal uitschrijven wil de PvdA fractie serieus laten onderzoeken of, en zo ja hoe, in de toekomst de zekerheid van de dienstverlening aan de reizigers in het openbaarvervoer kan worden vergroot. Daarom stellen we aanvullend de volgende vraag aan GS: 

 1. Zien GS mogelijkheden, om in het programma van eisen voorwaarden op te nemen die niet raken aan fundamentele rechten van werknemers, maar wel een bescherming bieden aan reizigers in geval werknemers en werkgevers een arbeidsconflict hebben?

Resul Özdemir

One Response to “Dienstenuitval in het OV”

 1. Resul Özdemir Says:

  Antwoord
  voordr
  R. Özdemir (PvdA)
  (d.d. 11 juni 2008)
  Nummer
  2175
  Onderwerp
  Dienstenuitval in het OV
  Aan de leden van Provinciale Staten
  Toelichting vragensteller
  Al meer dan 10 dagen wordt door het personeel van de regionale openbaarvervoersbedrijven
  gestaakt. Dit leidt tot ergernis voor veel reizigers, te laat komen op
  het werk en problemen bij instellingen en scholen. Door de uitspraak op het kortgeding,
  dat de drie noordelijke provincies en Rover hebben aangespannen, is
  deze onevenredigheid in de maatschappelijke effecten van de staking, ook
  erkend. Tevens is er het initiatief genomen om voor vier weken een afkoelingsperiode
  in te stellen, zodat men kan gaan onderhandelen en tot een overeenkomst
  kan komen.
  De PvdA-fractie heeft begrip voor het personeel van de regionale vervoersbedrijven,
  maar wil daarnaast ook voor de reiziger opkomen, die hiervan de dupe
  wordt. De PvdA-fractie is van mening dat de verantwoordelijkheid voor het
  vervoer van de reizigers in eerste instantie ligt bij de leiding van de
  openbaarvervoersbedrijven en niet bij het personeel. Uit het onderzoek van de
  heer K. de Vries blijkt overigens ook dat de overheden te weinig geld over hebben
  voor het openbaar vervoer. De PvdA-fractie vindt dat een slechte zaak.
  1. Zijn GS met ons van mening dat de reizigers de dupe zijn van de ontstane
  situatie?
  Antwoord
  Ja.
  2. Zo ja, bent u het eens met de stelling dat vervoerders de plicht hebben om
  reizigers naar hun bestemming te brengen?
  Antwoord
  Ja.
  3. De vervoerders krijgen geld van de provincie voor de te leveren diensten. Op dit
  moment worden deze diensten niet geleverd. Wat denken GS hieraan te doen?
  Pagina 2/4
  Antwoord
  Door middel van een brief aan onze concessiehouders hebben wij hen op 28 mei
  2008 gewezen dat in de afgegeven concessies formeel geregeld is dat de
  concessieverlener het recht heeft om de verstrekte exploitatiebijdrage geheel of
  gedeeltelijk terug te vorderen dan wel te verrekenen, indien als gevolg van een
  staking of werkonderbreking de uitvoering van de dienstregeling onderbroken is
  dan wel niet aan de concessievoorwaarden voldaan is. Wij hebben hen meegedeeld
  dat wij voornemens zijn om van dit recht gebruik te maken. Dat houdt in
  dat in afrekening van de exploitatiebijdrage over 2008 de concessiehouders
  inzichtelijk dient te maken hoeveel dienstregelingsuren dan wel -kilometers
  (afhankelijk van de betreffende concessie) niet zijn ingezet als gevolg van de
  staking en werkonderbrekingen.
  4. Zijn GS het met ons eens, dat een afkoelingsperiode van vier weken een
  oplossing zou kunnen zijn voor de ontstane situatie?
  Antwoord
  Ja.
  5. Zo ja, zijn GS bereid zich ook aan te sluiten bij het initiatief, dat genomen is door
  de drie noordelijke provincies en Rover?
  Antwoord
  Het OV-bureau Groningen-Drenthe heeft samen met Rover een kort geding aangespannen
  tegen de bonden en Arriva. Gelet op de uitspraak van de Groningse
  rechter zijn door de gezamenlijke provincies (IPO) de bonden en werkgevers
  opgeroepen om het vonnis landelijk toe te passen. Na deze uitspraak hebben wij
  procedures in gang gezet om - in gezamenlijkheid met andere provincies - een
  kort geding aan te spannen richting de vakbonden, indien zij landelijk geen gevolg
  geven aan deze uitspraak. De bonden is tot en met donderdag 12 juni 2008 de tijd
  gegeven om het Groningse vonnis landelijk toe te passen. FNV bondgenoten,
  CNV bedrijvenbond en de Unie hebben dezelfde dag het IPO per brief laten
  weten dat met ingang van zaterdag 14 juni 2008 in het gehele land (streek)bussen
  zullen gaan rijden tussen 07.00 uur en 09.00 uur en tussen 16.00 uur en
  19.00 uur. Door de toezegging van de vakbonden is een gang naar de rechter
  voor de provincies op dit moment niet aan de orde gelet op de uitspraak van de
  rechter in Groningen.
  Op woensdag 18 juni 2008 heeft staatssecretaris Huizinga de provincies en de
  stadsregio’s toegezegd om in 2008 toch een groot deel van de loon- en prijsindex
  uit te keren op de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer. In 2008 zal een extra
  bedrag van 16 miljoen euro ter beschikking worden gesteld. Ook zal het voorstel
  van de provincies en stadsregio’s worden ondersteund om een reële prijsstijging
  (van 4,5%) van de strippenkaart en abonnementen voor het stads- en streekvervoer
  in 2009 toe te staan. Provincies en stadsregio’s vinden dit een goede
  basis om afspraken met streekvervoerbedrijven verder te kunnen uitwerken. Alle
  decentrale overheden zullen, voor zover juridisch mogelijk is binnen concessieafspraken,
  streven naar een redelijke index van in ieder geval 3,4% in 2008 voor
  de streekvervoerconcessies. Voor de index 2009 wordt aanvullend een brandstofindex
  ontwikkeld op basis van de reële kostenstijging ten opzichte van 1 januari
  Pagina 3/4
  2007, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met de reeds in de gebruikelijke
  index opgenomen brandstofcomponent.
  6. Zien GS mogelijkheden om meer geld te investeren in het OV en zo ja, op wat
  voor manier?
  Antwoord
  In de openbaarvervoerconcessies van de provincie Zuid-Holland is de bekostiging
  van de openbaarvervoersdiensten vastgelegd. In de concessies DAV en HWGO
  wordt inzake de loon-/prijsindexatie de BDU-index als norm gehanteerd. Deze
  norm wordt ook voor de concessie DBL-RMH gehanteerd, maar is na de concessieverlening
  als norm gesteld. Dit vanwege het feit dat de BDU bij de aanbesteding
  nog niet in werking was getreden. Door deze bepaling zijn wij - evenals de
  concessiehouders - inzake de loon-/prijsindexatie afhankelijk van hetgeen het
  Ministerie van Verkeer en Waterstaat als BDU-index hanteert. Wij zien geen
  mogelijkheden om een hogere index uit te keren. Dit gaat in tegen de concessieeisen.
  In het kader van de nieuwe aanbesteding die het college volgende jaar zal
  uitschrijven, wil de PvdA-fractie serieus laten onderzoeken of, en zo ja hoe, in de
  toekomst de zekerheid van de dienstverlening aan de reizigers in het openbaar
  vervoer kan worden vergroot. Daarom stellen we aanvullend de volgende vraag
  aan GS:
  7. In het kader van de nieuwe aanbesteding die het college volgende jaar zal
  uitschrijven, wil de PvdA-fractie serieus laten onderzoeken of, en zo ja hoe, in de
  toekomst de zekerheid van de dienstverlening aan de reizigers in het openbaar
  vervoer kan worden vergroot. Daarom stellen we aanvullend de volgende vraag
  aan GS:
  Antwoord
  Nee. De provincie heeft geen wettelijke rol in de relatie werkgever - werknemer.
  Richting reizigers kan de provincie geen aanvullende maatregelen nemen dan de
  eisen die nu al in de Programma’s van Eisen zijn opgenomen. Actievoeren in het
  kader van een loonconflict is een juridisch erkend recht. In het kader van een
  staking is het voor de provincie Zuid-Holland onmogelijk om alternatief vervoer te
  regelen. Dit ‘besmette werk’ wordt wegens het stakingsrecht niet aangenomen
  door collega vervoerbedrijven.
  Pagina 4/4
  De provincie zal bij nieuwe aanbestedingen van het stads- en streekvervoer in de
  Programma’s van Eisen bepalen dat de vervoerder verplicht is om restitutie te
  verlenen aan reizigers die met hun bij de vervoerder afgesloten vervoersabonnement
  wegens een staking of werkonderbreking niet kunnen reizen. Bij de huidige
  stakingen hebben de vervoerders Arriva en Connexxion een dergelijk reglement.
  Dit is echter op vrijwillige basis. Reeds enkele duizenden reizigers hebben
  landelijk al om restitutie verzocht bij hun vervoerders.
  Den Haag, 8 juli 2008
  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
  secretaris, voorzitter,
  M.H.J. van Wieringen-Wagenaar J. Franssen

Leave a Reply