Terugdringen auto-overlast in Maasland

Toelichting 

Door de verlengde A4 is de autodrukte in en rond Maasland enorm toegenomen. Zodra de A4 door Midden Delfland is voltooid, zullen de problemen en verkeersdrukte op de N468 weer zijn afgenomen (terug naar niveau uit het jaar 2000) en kan de gemeente de weg in beheer nemen indien zij tijdig start met voorbereidende maatregelen. Maar dit duurt nog enkele jaren en zolang kunnen en willen de bewoners van Maasland niet wachten, zo bleek tijdens een PvdA-werkbezoek op donderdag 18 februari op uitnodiging van de bewonersgroep die zich rond dit onderwerp in Maasland heeft georganiseerd en de gemeente adviseert over mogelijke oplossingen. De bewonersgroep en de gemeente hebben de laatste tijd  diverse maatregelen uitgewerkt en doorgevoerd om de leefkwaliteit in het dorp langs de N468 te verbeteren. Maar de grenzen van hun mogelijkheden zijn bereikt en verdere verbeteringen zijn alleen mogelijk in samenwerking met de provincie Zuid-Holand, de verantwoordelijke wegbeheerder. Voor de provincie is de route geen ‘sluiproute’ maar onderdeel van het provinciale wegennet zodat het geen optie is om tijdens de ochtend- en avondspits, wanneer de problemen zich in Maasland voordoen, doorgaand verkeer te hinderen met bijvoorbeeld spits-pollers, zoals in Midden Delfland parallel aan de A13 wel is gedaan. Toch is het volgens de bewonersgroep mogelijk om binnen dit provinciale uitgangspunt de leefkwaliteit te verbeteren met alternatieve en soms vernieuwende oplossingen. Nu de N468 bovendien op de rol staat voor groot onderhoud en de provincie voorbereidingen treft voor de aanleg van een parallel lopend fietspad om de verkeersveiliheid te vergroten, ligt het voor de hand deze alternatieve kwaliteitsverbeterende maatregelen nader te onderzoeken zodat eventuele uitvoering daarvan kostenefficiënt kan worden gecombineerd met het onderhouds- en fietspadprogramma. 

Na van de door bewoners aangedragen alternatieven kennis te hebben genomen, stellen ondergetekenden aan Gedeputeerde Staten de volgende vragen, die erop zijn gericht haalbare maatregelen te vinden die nog dit jaar in uitvoering zouden kunnen komen om de verkeerintensiteit van de weg te verlagen en de snelheid van het doorgaand verkeer iets terug te dringen, zodat de leefkwaliteit in Maasland tijdens ochtend- en advondspits merkbaar verbetert.  

 1. Is het college van GS bereid om met extra bebording bij de aan- en afvoerroutes van A4 en A20 richting Maasland, alternatieve routes bij automobilisten onder de aandacht te brengen zodat een deel van de verkeersstroom zich meer verspreid over andere wegen? Zo ja, heeft GS dan wellicht al een concrete uitwerking voor ogen? Zo nee, waarom niet?

  Ervaringen op snelwegen tonen aan dat trajectbegeleiding kan bijdragen aan de aan- en afvoer op snelwegen. Een goed voorbeeld daarvan is de trajectbegeleiding en –controle op de A13. Mede op basis van een idee van de heer Peter Verschoor, inwoner van Midden-Delfland, stellen wij GS de volgende vraag.

 2. Is het college van GS bereid de mogelijkheid te onderzoeken van traject-snelheidscontrole tijdens ochtend- en avondspits inclusief handhavingsmaatregelen op de N468, waarbij als doorrijtijd wordt uitgegaan van ongeveer 30 minuten (van A4 tot A20 en v.v.) zodat automobilisten 5 tot 7 minuten extra reistijd nodig hebben dan nu en waardoor de route nog steeds dienst kan blijven doen als verbindingsroute in het provinciale wegennet maar ten opzichte van het gebruik van de omliggende rijkswegen geen tijdvoordeel meer oplevert? Zo ja, wanneer kan het overleg hierover met bewoners en gemeente starten? Zo nee, waarom niet?

  Het is tijdens met name de ochtendspits gevaarlijk voor schoolgaande kinderen en hun begeleiders om het traject over te steken. Automobilisten staan bumper aan bumper in Maasland en negeren in grote getalen de verkeersregels bij voetgangersoversteekplaatsen. De bewoners zouden graag bij een of meerdere van deze oversteekplaatsen verkeerlichtinstallaties plaatsen zodat de nu ononderbroken stroom van auto’s zo af en toe geforceerd wordt doorbroken om jonge voetgangers in staat te stellen veilig de overkant te bereiken.
   

 3. Wil GS in overleg met gemeente en bewoners serieus verkennen op welke manier een verkeerslichtinstallatie of alternatief systeem autombolisten kan dwingen of effectief kan verleiden om op gezette tijden in de ochtendspits ruimte te bieden aan overstekende schoolgaande jeugd bij een of meerdere voetgangsoversteekplaatsen nabij scholen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kan dit onderwerp besproken worden met bewoners en gemeente?

  Het werk van de bewonersgroep wordt op dit moment door de gemeente Midden Delfland ondersteund. Op deze manier worden burgers in staat gesteld actief mee te denken en alternatieve maatregelen te ontwikkelen, werk dat normaal gesproken door het ambtelijk apparaat wordt gedaan. Door de bewonersgroep op een nieuwe manier in te zetten, blijkt de betrokkenheid bij en het draagvlak voor het vinden van oplossingen te zijn toegenomen, zo kan uit informatie van de gemeente Midden Delfland in 2009 worden opgemaakt. De bewoners geven ook aan dat zij graag op deze manier de komende maanden / jaren bij de aanpak van de overlast van de N468 betrokken blijven. Maar nu de gemeentelijke bevoegdheden lijken uitgeput omdat het nu aan de provincie is om als wegbeheerder eventueel aanvullende maatregelen te treffen, doet zich de vraag voor of het dagelijks bestuur van de provincie – net zoals de gemeente heeft gedaan – de bewonersgroep wil blijven ondersteunen bij het verder in kaart brengen en zo nodig uitvoeren van alternatieve maatregelen die in de eerste drie vragen zijn verwoord. De concrete vraag in dit verband aan GS is derhalve:

 

 1. Ziet u mogelijkheden om het bijzondere ‘participatieproces’ van de bewonersgroep (naast de gemeente Midden Delfland) financieel of organisatorisch te ondersteunen, hen bij de gevraagde verkenning en onderzoeken te betrekken en de komende maanden intensief met deze groep (en de gemeente) samen te werken om nog dit jaar alles uit de kast te halen wat erin zit om de leefkwaliteit rondom de N468 in Maasland te verbeteren? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?

 2. Kunt u zo exact mogelijk aangeven
  a) wanneer het groot onderhoud aan de N468 volgens planning zal plaatsvinden,
  b) welk type onderhoudsmaatregelen zijn voorzien,
  c) wanneer de planvorming voor de aanleg van het fietspad wordt afgerond,
  en tenslotte
  e) op welke manier en/of in welke periode eventuele maatregelen volgend uit nader overleg met bewoners en gemeente geïntegreerd kunnen worden in het onderhouds- en fietsplan?

 

 

Ondertekening en naam: 

Erik Pool (PvdA)Resul Özdemir (PvdA)Jan Evert Keman (PvdA)

One Response to “Terugdringen auto-overlast in Maasland”

 1. Gedeputeerden Staten Says:

  van Gedeputeerde Staten
  op vragen van
  FZ/GS
  Antwoord
  E. Pool (PvdA), R. Özdemir (PvdA) en J.E. Keman (PvdA)
  (d.d. 23 februari 2010)
  Nummer
  2356
  Onderwerp
  ‘Terugdringen auto-overlast in Maasland’
  Aan de leden van Provinciale Staten
  Toelichting vragenstellers
  Door de verlengde A4 is de autodrukte in en rond Maasland enorm toegenomen.
  Zodra de A4 door Midden Delfland is voltooid, zullen de problemen en verkeersdrukte
  op de N468 weer zijn afgenomen (terug naar niveau uit het jaar 2000) en kan de
  gemeente de weg in beheer nemen indien zij tijdig start met voorbereidende
  maatregelen. Maar dit duurt nog enkele jaren en zolang kunnen en willen de bewoners
  van Maasland niet wachten, zo bleek tijdens een PvdA-werkbezoek op donderdag 18
  februari op uitnodiging van de bewonersgroep die zich rond dit onderwerp in Maasland
  heeft georganiseerd en de gemeente adviseert over mogelijke oplossingen. De
  bewonersgroep en de gemeente hebben de laatste tijd diverse maatregelen
  uitgewerkt en doorgevoerd om de leefkwaliteit in het dorp langs de N468 te
  verbeteren. Maar de grenzen van hun mogelijkheden zijn bereikt en verdere
  verbeteringen zijn alleen mogelijk in samenwerking met de provincie Zuid-Holand, de
  verantwoordelijke wegbeheerder. Voor de provincie is de route geen ‘sluiproute’ maar
  onderdeel van het provinciale wegennet zodat het geen optie is om tijdens de
  ochtend- en avondspits, wanneer de problemen zich in Maasland voordoen,
  doorgaand verkeer te hinderen met bijvoorbeeld spits-pollers, zoals in Midden
  Delfland parallel aan de A13 wel is gedaan. Toch is het volgens de bewonersgroep
  mogelijk om binnen dit provinciale uitgangspunt de leefkwaliteit te verbeteren met
  alternatieve en soms vernieuwende oplossingen. Nu de N468 bovendien op de rol
  staat voor groot onderhoud en de provincie voorbereidingen treft voor de aanleg van
  een parallel lopend fietspad om de verkeersveiliheid te vergroten, ligt het voor de hand
  deze alternatieve kwaliteitsverbeterende maatregelen nader te onderzoeken zodat
  eventuele uitvoering daarvan kostenefficiënt kan worden gecombineerd met het
  onderhouds- en fietspadprogramma.
  Na van de door bewoners aangedragen alternatieven kennis te hebben genomen,
  stellen ondergetekenden aan Gedeputeerde Staten de volgende vragen, die erop zijn
  gericht haalbare maatregelen te vinden die nog dit jaar in uitvoering zouden kunnen
  komen om de verkeerintensiteit van de weg te verlagen en de snelheid van het
  doorgaand verkeer iets terug te dringen, zodat de leefkwaliteit in Maasland tijdens
  ochtend- en advondspits merkbaar verbetert.
  Pagina 2/5
  1. Zijn GS bereid om met extra bebording bij de aan- en afvoerroutes van A4 en A20
  richting Maasland, alternatieve routes bij automobilisten onder de aandacht te brengen
  zodat een deel van de verkeersstroom zich meer verspreid over andere wegen? Zo ja,
  hebben GS dan wellicht al een concrete uitwerking voor ogen? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord
  De huidige bebording op de aan- en afvoerroutes van A4 en A20 richting Maasland
  geven de plaatsen gelegen aan of nabij de rijksweg aan (hoofddoelen). Het doorgaande
  verkeer wordt over het rijkswegennet geleid. Regionale routes over de N468
  worden niet aangegeven, waarmee de huidige bewegwijzering voldoet aan de richtlijnen
  (CROW-publicatie 222 Richtlijn bewegwijzering). GS zien geen oplossing in
  extra bebording. Voor automobilisten die bekend zijn met de route over de N468 heeft
  het aanduiden van alternatieve routes geen te verwachten effect. Daarentegen is het
  reëel een neveneffect van de aanduiding te verwachten: de route over de N468 wordt
  onder de aandacht gebracht van het verkeer op de A4 / A20.
  Ervaringen op snelwegen tonen aan dat trajectbegeleiding kan bijdragen aan de aanen
  afvoer op snelwegen. Een goed voorbeeld daarvan is de trajectbegeleiding en –
  controle op de A13. Mede op basis van een idee van de heer Peter Verschoor,
  inwoner van Midden-Delfland, stellen wij GS de volgende vraag.
  2. Zijn GS bereid de mogelijkheid te onderzoeken van traject-snelheidscontrole tijdens
  ochtend- en avondspits, inclusief handhavingsmaatregelen op de N468, waarbij als
  doorrijtijd wordt uitgegaan van ongeveer 30 minuten (van A4 tot A20 en v.v.), zodat
  automobilisten 5 tot 7 minuten extra reistijd nodig hebben dan nu en waardoor de
  route nog steeds dienst kan blijven doen als verbindingsroute in het provinciale
  wegennet, maar ten opzichte van het gebruik van de omliggende rijkswegen geen
  tijdvoordeel meer oplevert? Zo ja, wanneer kan het overleg hierover met bewoners en
  gemeente starten? Zo nee, waarom niet?
  Antwoord
  Het instellen van trajectcontrole op de N468 is eerder in opdracht van GS in voorbereiding
  voor het grootschalig onderhoud aan de N468 onderzocht en is niet haalbaar
  gebleken. Door de diverse snelheidsremmende karakteristieken van de weg
  (scherpe bochten, versmallingen, kruisingen en in-/uitritten) worden er sterk wisselende
  snelheden op het traject gehaald. Een gemiddelde trajectsnelheid van 60 km/h
  (maximumsnelheid) is nauwelijks haalbaar, waarmee er nauwelijks effect is te verwachten
  van een trajectcontrole. Deze conclusie wordt door de politie Haaglanden en
  het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) ondersteund.
  In het grootschalig onderhoud wordt de N468 ingericht volgens de richtlijnen van een
  Duurzaam Veilige weginrichting als erftoegangsweg. Daarbij passende maatregelen
  zijn onder meer het verwijderen van de asmarkering op de N468 en het aanbrengen
  van fietssuggestiestroken. Deze maatregelen hebben een positief effect op de
  snelheid, omdat de fietssuggestiestroken de weg visueel versmallen en de
  aanwezigheid van fietsers benadrukken.
  Pagina 3/5
  Het is tijdens met name de ochtendspits gevaarlijk voor schoolgaande kinderen en
  hun begeleiders om het traject over te steken. Automobilisten staan bumper aan
  bumper in Maasland en negeren in grote getalen de verkeersregels bij voetgangersoversteekplaatsen.
  De bewoners zouden graag bij een of meerdere van deze oversteekplaatsen
  verkeerslichtinstallaties plaatsen, zodat de nu ononderbroken stroom
  van auto’s zo af en toe geforceerd wordt doorbroken om jonge voetgangers in staat te
  stellen veilig de overkant te bereiken.
  3. Willen GS in overleg met gemeente en bewoners serieus verkennen op welke manier
  een verkeerslichtinstallatie of alternatief systeem autombolisten kan dwingen of
  effectief kan verleiden om op gezette tijden in de ochtendspits ruimte te bieden aan
  overstekende schoolgaande jeugd bij een of meerdere voetgangsoversteekplaatsen
  nabij scholen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn kan dit onderwerp
  besproken worden met bewoners en gemeente?
  Antwoord
  Vanuit de informatie die door de vragenstellers is verstrekt is op te maken dat de
  betreffende oversteekplaatsen binnen de bebouwde kom van Maasland, het beheergebied
  van de gemeente Midden-Delfland, zijn gelegen. De gemeente Midden-
  Delfland is hier zelf bevoegd gezag en kan de benodigde maatregelen op haar
  wegennet formuleren en uitvoeren. Uiteraard kan de gemeente, indien zij dit wenst, de
  provincie (en andere regionale partners) betrekken bij het bepalen van de maatregelen.
  Het werk van de bewonersgroep wordt op dit moment door de gemeente Midden-
  Delfland ondersteund. Op deze manier worden burgers in staat gesteld actief mee te
  denken en alternatieve maatregelen te ontwikkelen, werk dat normaal gesproken door
  het ambtelijk apparaat wordt gedaan. Door de bewonersgroep op een nieuwe manier
  in te zetten, blijkt de betrokkenheid bij en het draagvlak voor het vinden van oplossingen
  te zijn toegenomen, zo kan uit informatie van de gemeente Midden-Delfland in
  2009 worden opgemaakt. De bewoners geven ook aan dat zij graag op deze manier
  de komende maanden/jaren bij de aanpak van de overlast van de N468 betrokken
  blijven. Maar nu de gemeentelijke bevoegdheden lijken uitgeput, omdat het nu aan de
  provincie is om als wegbeheerder eventueel aanvullende maatregelen te treffen, doet
  zich de vraag voor of het dagelijks bestuur van de provincie - net zoals de gemeente
  heeft gedaan - de bewonersgroep wil blijven ondersteunen bij het verder in kaart
  brengen en zo nodig uitvoeren van alternatieve maatregelen die in de eerste drie
  vragen zijn verwoord. De concrete vraag in dit verband aan GS is derhalve.
  4. Ziet u mogelijkheden om het bijzondere ‘participatieproces’ van de bewonersgroep
  (naast de gemeente Midden-Delfland) financieel of organisatorisch te ondersteunen,
  hen bij de gevraagde verkenning en onderzoeken te betrekken en de komende
  maanden intensief met deze groep (en de gemeente) samen te werken om nog dit
  jaar alles uit de kast te halen wat erin zit om de leefkwaliteit rondom de N468 in
  Maasland te verbeteren? Zo ja, op welke manier? Zo nee, waarom niet?
  Pagina 4/5
  Antwoord
  De gemeente Midden-Delfland heeft een projectgroep (externe projectleider, ambtelijke
  vertegenwoordigers gemeente en vertegenwoordiger van politie) en een klankbordgroep
  (13 verontruste bewoners van Maasland) opgericht om de verkeersproblematiek
  in Maasland te verbeteren. De provincie zal op uitnodiging deelnemen
  aan de overleggen van de projectgroep en klankbordgroep, waarbij initiatieven door
  gemeente en bewoners kenbaar kunnen worden gemaakt. De provincie zal de
  initiatieven serieus in overweging nemen en op haalbaarheid toetsen. GS zien het niet
  als haar taak om de bewonersgroep financieel en organisatorisch te ondersteunen bij
  het uitvoeren van verkenningen en onderzoeken.
  5. Kunt u zo exact mogelijk aangeven:
  a) wanneer het groot onderhoud aan de N468 volgens planning zal plaatsvinden?
  Antwoord
  De grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan de N468 staan gepland voor 2011
  en 2012.
  b) welk type onderhoudsmaatregelen zijn voorzien?
  Antwoord
  De volgende onderhoudsmaatregelen zijn voorzien:
  - aanbrengen bermverharding Molenweg, Oostgaag en Gaagweg;
  - herinrichten scherpe bochten;
  - herinrichten fietsoversteek fietspad Gaagpad (km 11.2);
  - herinrichten kruising N468 met Dorpsstraat en fietspad Kleine Zijdekade (km 15.3);
  - herinrichten kruising N468 met Rijksstraatweg (km 16.0);
  - herinrichten kruising N468 met Klaas Engelbrechtsweg (km 17.1);
  - asfaltonderhoud hoofdrijbaan en hernieuwd aanbrengen meetlussen;
  - aanbrengen belijning conform de richtlijnen Duurzaam veilig met op de Molenweg,
  Oostgaag, Gaagweg en Rijksstraatweg inrichting als erftoegangsweg met
  fietssuggestiestroken.
  - herinrichten openbare verlichting;
  - instellen zone 60 km/h.
  c) wanneer de planvorming voor de aanleg van het fietspad wordt afgerond, en
  tenslotte?
  Antwoord
  In overleg met de gemeente Midden-Delfland is in augustus 2009 besloten om geen
  vrijliggend fietspad aan te leggen, maar fietssuggestiestroken op de N468. Dit wordt
  uitgevoerd met het grootschalig onderhoud in 2011 en 2012.
  d) op welke manier en/of in welke periode eventuele maatregelen volgend uit nader
  overleg met bewoners en gemeente geïntegreerd kunnen worden in het
  onderhouds- en fietsplan?
  Pagina 5/5
  Antwoord
  In overleg met de gemeente Midden-Delfland is in augustus 2009 besloten om geen
  vrijliggend fietspad aan te leggen, maar fietssuggestiestroken op de N468. Dit wordt
  uitgevoerd met het grootschalig onderhoud in 2011 en 2012.
  Den Haag, 16 maart 2010
  Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
  secretaris, voorzitter,
  M.H.J. van Wieringen-Wagenaar J. Franssen

Leave a Reply