Knelpunten openbaar vervoer Goeree Overflakkee

Omdat ik diverse klachten had ontvangen over het openbaar vervoer op Flakkee heb ik vorige week samen het Dirkslandse PvdA-raadslid Doom van der Vlugt een rondrit gemaakt langs de diverse knelpunten op het eiland. Busvervoersmaatschappij Arriva zou te kleine bussen gebruiken en te veel passagiers tegelijk vervoeren. Ook zou door het inzetten van stadsbussen in plaats van regionale bussen het aantal zitplaatsen per bus teruggebracht zijn van 47 naar 37 plaatsen. Hoewel deze bussen nu wel de gelegenheid bieden om kinderwagens of rolstoelen mee te nemen, heeft dit als gevolg dat niet iedereen kan zitten. Langere ritten zijn daardoor minder comfortabel.

Naast bovengenoemde klachten spelen er nog een tweetal andere zaken: In de eerste plaats het wijzigen van het vervoerssysteem tussen Dirksland en Herkingen. Sinds 1 januari is de belbus vervangen door een regulier lijnbusje. Doom van der Vlugt, met zeven jaar ervaring als chauffeur op de zogenaamde belbus, vindt dat een onbegrijpelijke zaak ‘Voorheen kon je als je een bezoek aan het ziekenhuis moest brengen of boodschappen in Dirksland wilde doen de beltaxi bellen. Dan duurde de rit tussen Herkingen en Dirksland slechts 10 minuten. Nu moeten de mensen gebruik maken van de nieuwe lijnverbinding, die via Nieuwe Tonge en Middelharnis voert. De reis duurt nu bijna een uur en kost bovendien voor een retour 2 euro meer.’

Een ander knelpunt dat ik tijdens de rondrit heb geconstateerd is de veiligheid van de nieuwe bushalte langs de N215. Deze bushalte is door de provincie aangelegd. Maar volgens de gemeente Middelharnis brengt deze halte de verkeersveiligheid voor de passagiers in gevaar. Passagiers die willen overstappen moeten namelijk zonder veilige oversteekplaats de drukke weg oversteken. Met name voor kinderen of ouderen is dit een onwenselijke situatie.

Ik heb mijn ogen tijdens dit flitsende werkbezoek goed de kost gegeven aan de diverse knelpunten. En hoewel Arriva een grote slag heeft gemaakt in het verbeteren van de kwaliteit, zie ik toch noodzaak om enkele vragen over dit onderwerp aan GS te stellen tijdens de Commissievergadering MKE. Ik hou jullie op de hoogte. Jullie mij ook graag?!

2 Responses to “Knelpunten openbaar vervoer Goeree Overflakkee”

 1. Willy Says:

  Je beschrijving over het materieel: helemaal mee eens. Dat probleem erkent bijna iedere reiziger van het eiland. Ondanks dat er nu wel kinderwagens en rolstoelen mee kunnen (is natuurlijk heel mooi), wordt er maar weinig gebruik gemaakt van dit voordeel. Laat ik het zo zeggen: er moeten naar verhouding wel erg veel reizigers (lang) staan om een enkele kinderwagen mee te kunnen laten reizen..

  Ook is de verbinding tussen het eiland en Spijkenissen is niet optimaal. De verschillende busmaatschppijen (arriva en connexion) wachten dikwijls niet op elkaar, maar rijden vlak na elkaar weg..

 2. Resul Özdemir Says:

  De gestelde vragen, met daarbij de antwoorden, zijn:

  Vraag 1:
  Het feit dat de inwoners van Herkingen nu gedwongen zijn om via een grote omweg naar Dirksland (en vice versa) te reizen voor bijvoorbeeld bezoek aan het ziekenhuis of boodschappen. Een herstel van de oude situatie, dus belbussen in plaats van lijnbusjes, zou een oplossing kunnen zijn?. Ivm langere afstand de passagiers moeten bijna € 2 meer betalen dan voorheen.

  Antwoord 1:
  Aanvankelijk had Arriva in haar vervoerplan een rechtstreekse verbinding Herkingen - Dirksland opgenomen. Na de gunning van de concessie aan Arriva heeft de vervoerder het reizigersoverleg HWGO om advies gevraagd over zaken als het vervoerplan en dienstregeling. Het reizigersoverleg HWGO, bestaande uit vertegenwoordigers van Rover, ouderenbonden en gehandicaptenraad, is het formele adviesorgaan van de vervoerder in zaken die de belangen van de reiziger direct betreffen.

  Het reizigersoverleg HWGO heeft deze verbinding ontraden. Het overleg heeft aan Arriva aangegeven dat de inwoners van Herkingen en Nieuwe Tonge een groter belang hebben bij een rechtstreekse verbinding met Middelharnis dan met Dirksland, zodat het reizigersoverleg HWGO de verbinding Herkingen - Dirksland heeft ontraden. Op basis van het advies van het reizigersoverleg HWGO tot aanpassing van de verbinding heeft Arriva besloten om de rechtstreekse verbinding met Herkingen - Nieuwe Tonge - Middelharnis te realiseren. Telcijfers van Connexxion gaven bovendien aan dat er relatief weinig vraag is van vervoer van Herkingen naar Dirksland.

  Dit heeft tot gevolg dat de reistijd naar het ziekenhuis in Dirksland verlengd is. Wij begrijpen dat dit voor die reizigers die vanuit Herkingen naar het ziekenhuis in Dirksland willen reizen uitermate vervelend is. Toch willen wij benadrukken dat de dekking van Herkingen in de nieuwe dienstregeling ons inziens verbeterd is. De belbus rijdt vanaf de start van de concessie ook op zaterdag en zondag. Dit in tegenstelling tot de dienstregeling ten tijde van Connexxion waarin de belbus niet in het weekend reed.

  De klacht inzake de verbinding van Herkingen met Dirksland is eerder bij ons binnengekomen en besproken met Arriva. Tijdens de vergadering van het reizigersoverleg HWGO van 11 januari j.l. is dit onderwerp nogmaals met Arriva besproken. Arriva heeft aangegeven dat het vooralsnog niet mogelijk is om binnen de bestaande middelen de verbinding van Herkingen met Dirksland te herstellen. Dit heeft een aantal oorzaken:
  1. In de dienstregeling, lijnennetkaart, busboekje en alle overige communicatie-uitingen is de verbinding van Herkingen met Middelharnis genoemd (de huidige route van lijn 138). Deze verbinding, en daarmee ook de communicatie, is geldig voor één jaar. Het voortijdig wijzigen van lijnen zorgt ervoor dat de informatievoorziening door Arriva onbetrouwbaar wordt voor die reizigers die niet op de hoogte zijn van de wijzigingen.
  2. Op basis van de huidige materieel- en personeelsinzet rijdt lijn 138 één maal per uur (op bepaalde tijdstippen vraagafhankelijk). Het wijzigen van de verbinding in Herkingen - Dirksland (het herstellen van de oude route) is niet mogelijk met de huidige materieel- en personeelsinzet (ongeacht of de lijn volledig vraagafhankelijk zou worden of niet). Met de huidige inzet zou de frequentie wijzigen van één keer per uur een vertrek- en aankomstmogelijkheid naar één keer 1 ½ - 2 uur. Dit is niet wenselijk. Arriva heeft binnen de huidige budgetten geen ruimte om de huidige frequentie te kunnen aanbieden bij een herstelde verbinding Herkingen - Dirksland vv.

  In 2007 kostte het een reiziger vanuit Herkingen naar Dirksland 3 zones. Een reiziger uit Nieuwe Tonge betaalde 4 zones om in Dirksland te komen. In 2008 betaalt een reiziger uit Herkingen naar Dirksland 5 zones en een reiziger uit Nieuwe Tonge naar Dirksland 4 zones. Een zone zonder gereduceerd tarief kost € 0,45.
  Reizigers betalen vanwege de gewijzigde en daarmee langere route (Herkingen - Nieuwe Tonge - Middelharnis / overstap / Dirksland) inderdaad een hoger tarief dan in de oude situatie. Dit is een onvermijdelijk gevolg van de gewijzigde route.

  Vraag 2:
  In spitsuren dat de bus overvol is en geen zit ruimte meer heeft, Kan de Arriva tijdens spits uren meer bussen inzetten?

  Antwoord 2:
  In de concessievoorwaarden zijn criteria opgenomen met betrekking tot de zitplaatsgarantie. Deze luidt onder meer als volgt:

  Op werkdagen tijdens de spits (6-9 uur en 16-19 uur) mag het aantal vervoerde reizigers op het drukste punt van een rit niet meer dan 50% uitstijgen boven het aantal beschikbare zitplaatsen zoals aangegeven in het voertuig.

  Wij kunnen ons goed voorstellen dat iedere reiziger de beschikking wenst te hebben over een zitplaats. Om dit te realiseren dient Arriva meer, groter en duurdere bussen in te zetten (inclusief extra personeel). Dit leidt tot fors hogere kosten. Het gevolg hiervan is dat het merendeel van het materieel buiten de ochtend- en avondspits niet ingezet wordt wegens een lagere vraag naar openbaar vervoer. Dit is niet efficiënt en effectief voor Arriva als onderneming, de provincie als opdrachtgever en subsidieverstrekker en daarmee voor de belastingbetaler.

  Arriva voldoet aan de wettelijk gestelde eisen. De provincie ziet hierop toe. Tevens controleren wij op de uitoefening van de naleving van de concessievoorschriften door de vervoerder. In de maand januari 2008 heeft een onderzoeksbureau in onze opdracht onderzoek gedaan naar de punctualiteit van de vervoerder. In dit onderzoek is de zitplaatsgarantie meegenomen. Uit dit onderzoek blijkt dat in 26 van de 535 metingen mensen moesten staan in de bus. In 11 van deze bussen moesten 15 mensen of meer staan. Uit onze controles blijkt dat Arriva voldoet aan het eerder aangehaalde voorschrift betreffende de zitplaatsgarantie.

  Het is Arriva, evenals Connexxion in de vorige concessieperiode, toegestaan om tijdens de spits een maximaal aantal reizigers in de bus te laten staan. De bussen die Arriva inzet zijn begrensd op maximaal 85 km/u te rijden. Dit zorgt voor een verhoogde veiligheid.

  Arriva heeft op zowel de vestiging Heinenoord als op de vestiging Oude Tonge in de ochtendspits een wachtwagen gereed. Deze wachtwagen rukt uit indien de vervoerder op een bepaalde rit niet kan voldoen aan de vervoersgarantie danwel dat een rit dermate vertraagd is dat dit onacceptabel is. Het is echter binnen het bestaande budget niet mogelijk om tijdens de spits meer bussen in te zetten. Arriva heeft hier noch het materieel, noch het personeel, noch de financiën voor.

  Vraag 3:
  Het feit dat de bushalte op de N215 niet erg veilig is aangelegd. Die zou in ieder geval aan één kant naar de secundaire weg kunnen worden verplaatst (dat was de halte richting Middelharnis) zodat je daar niet zo dicht aan de weg staat. De halte aan de andere kant brengt met de oversteken gevaar mee. Kan de GS voor de oplossing zoeken en daar veiligheid verbeteren?

  Antwoord 3:
  Gedeputeerde Staten zijn het niet eens met de opmerking dat de bushalte aan de N215 bij Nieuwe Tonge niet veilig is aangelegd.

  Zowel de gemeente Middelharnis, waartoe de kern Nieuwe Tonge behoort, alsmede inwoners van de kern Nieuwe Tonge hebben bezwaar tegen de ingebruikname van de haltes geuit. Het bezwaar ligt voornamelijk uit angst voor verkeersongevallen. De provincie heeft onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid van genoemd kruispunt. In de periode 2002-2006 heeft ’slechts’ één ongeval zonder slachtoffers plaats gehad op het specifieke kruispunt. Ongetwijfeld is dat mede te danken aan de snelheidsbeperking ter plaatse (60 km/u) en de handhaving daarvan middels flitspalen. Er is dus voornamelijk sprake van een gevoel van objectieve onveiligheid. Dit gevoel wordt vergroot doordat de haltes tijdelijk zijn en daarmee wellicht minder veilig ogen.

  Ondanks de geuite bezwaren heeft wethouder Van den Berg in een bestuurlijk overleg op 21 december 2007 aangegeven blij te zijn dat niet langer alle bussen door Nieuwe Tonge gaan, maar dat het busverkeer in de kern is afgenomen. De gemeente ziet in dat hiermee de verkeersveiligheid in de kern is vergroot.

  Bij het creëren van de haltekommen is nog voordat deze in gebruik zijn genomen door zowel de provincie, Arriva als de aannemer getoetst of het zicht voor automobilisten die vanuit de Molendijk danwel Langeweg de N215 op willen rijden niet belemmerd wordt. Dit blijkt niet het geval te zijn. Het zicht voor de buschauffeur bij het verlaten van de halte is ook ruim voldoende.

  De provincie betreurt dat niet tijdig de fietsvoorzieningen gerealiseerd konden worden. Dit heeft te maken met de relatief lange levertermijn voor de zgn. fietstulpen. In week 2 zijn er tijdelijke fietsvoorzieningen geplaatst. Aan de dorpszijde is er een houten hek te staan in de berm tussen voetpad en weiland. Aan de tankstationzijde is achter de kleine halte ook een houten hekwerk ten behoeve van fietsparkeren. Daarnaast is de belijning opnieuw aangebracht en zijn er waarschuwingsborden geplaatst met de tekst “Verkeerssituatie gewijzigd. Pas op! Bus stopt.” Ook zijn er rood-witte geleidehekjes geplaatst bij de voet- en fietsersoversteek op het kruispunt.
  De bussen die halteren op de N215 halteren in een haltekom. Reizigers staan op een verhoogd platform. Hierbij staan reizigers dus niet direct naast de N215 te wachten op hun bus. Daarnaast zijn de abri’s ’s avonds verlicht, waardoor automobilisten de reizigers kunnen opmerken.
  Bovengenoemde maatregelen zorgen ervoor dat de haltes zijn aan te merken als veilig. Opgemerkt moet worden dat extra maatregelen zorgen voor schijnveiligheid.

  Het verplaatsen van instaphalte (halte richting middelharnis) naar de parallelweg is geen optie. De verkeersonveiligheid zal alleen maar toenemen vanwege de fietsers en het landbouwverkeer. Tevens is de parallelweg niet breed genoeg om de bus hierover te laten rijden. Als laatste ontstaat een verkeersonveilige situatie als de bus moet invoegen op de hoofdrijbaan.
  De extra kosten wegen niet op tegen de te nemen maatregelen. Medio 2008 wordt groot onderhoud aan de N215 uitgevoerd. Definitieve haltes zullen in dit project worden meegenomen.

  In het bestuurlijke overleg van 21 december is aan de gemeente Middelharnis toegezegd dat eind januari 2008 de haltes geëvalueerd worden om te bepalen of er in de tijdelijke situatie nog optimaliseringmaatregelen getroffen moeten worden danwel aanbevelingen gedaan kunnen worden voor de situatie na het groot onderhoud van de N215. De offerte-uitvraag hiervoor vindt momenteel door de afdeling Verkeer en Vervoer plaats.

  De provincie Zuid-Holland, Middelharnis en Arriva hebben vorig jaar met elkaar overleg gevoerd over alternatieve haltering en ontsluiting van Nieuwe Tonge. De conclusie van dit overleg is dat er geen acceptabel alternatief is.

  Hierbij korte toelichting…

  Geachte heer Ozdemir,

  Vanmiddag met Arriva uw verzoek tot apart vervoerbewijs voor inwoners van Herkingen besproken. Uw bezwaar lag in het feit dat vanwege de gewijzigde dienstregeling reizigers uit Herkingen meer zones kwijt zijn dan vorig jaar. En daarmee duurder uit zijn.

  In 2007 kostte het een reiziger vanuit Herkingen naar Dirksland 3 zones. In 2008 betaalt een reiziger uit Herkingen naar Dirksland 5 zones vanwege de gewijzigde route. Een zone vol tarief kost € 0,45.

  Voor een retour betaalt een reiziger uit Herkingen nu 2*5 zones, zijnde € 4,50.

  Een reiziger heeft echter de mogelijkheid om een bedrijfseigen kaart van Arriva te kopen, te weten het 2-eurokaartje Goeree-Overflakkee. Dit is een dagkaart waarmee op werkdagen na 9.00 uur op Goeree-Overflakkee kan worden gereisd voor slechts € 2,-. In het weekend, op nationale feestdagen en in de maanden juli en augustus op alle dagen van de week kan ook al voor 9.00 uur gereisd worden met deze kaart. Het kaartje is te koop bij de chauffeur.

  Dit alternatief, dat reeds beschikbaar is sinds 1 januari 2008, is in dit geval (aanzienlijk) goedkoper dan het reizen met de strippenkaart.

  Deze kaart is eveneens verkrijgbaar in de Hoeksche Waard. Dezelfde voorwaarden gelden hier, maar de kaart is dan voor het specifieke eiland Hoeksche Waard bruikbaar.

  Arriva heeft informatie over het 2-euro kaartje opgenomen in de informatiebrochure die huis-aan-huis verspreid is in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee, in het busboekje, op de internetsite van Arriva en wordt gepromoot bij promotiewerkzaamheden. Inwoners van Herkingen zouden hierdoor op de hoogte moeten zijn van dit tarief.

  Ik hoop dat hiermee uw verzoek is afgehandeld.

  Met vriendelijke groet,

  Bas van Herpen

  drs. G.W.E.B. van Herpen
  beleidsmedewerker

  Ik ben blij dat we zulke ambtenaren in huis hebben..Snelle afhandeling…dat doet mij goed. Uiteindelijk vaak wordt gezegdt ambtenaren doen niks en allen maar tijd uitrekken en vervolgens kijken of de tijd is om naar huis toe te gaan. Nee hoor..

  Met vriendelijke groet,
  Resul Ozdemir

Leave a Reply